Minä N.N. lupaan ja

Yhdenvertaisuus lain edessä

Fakta

Yhdenvertaisuus lain edessä
Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Yhdenvertaisuusperiaate ja siihen liittyvä syrjinnän kielto ovat keskeisenä periaatteena myös Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja EU-oikeudessa.

Oikeudenkäymiskaari 1:7

TUOMARIN VALA

"Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja Suomen lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tähden täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta. Älköön kukaan tuomarinvirkaan ruvetko, ennenkuin on näin vannonut.

 --

Lautamiesten eettiset ohjeet

1.Lautamiestoiminta perustuu maallikkoedustajuuteen, rehellisyyteen ja tasapuolisuuteen

ja toimintaa sitoo annettu vala tai vakuutus.

2.Lautamiehen tulee toimia Suomen lain ja säännöstöjen mukaan päämääränä oikeuden

toteutuminen.

3. Lautamies ei saa koskaan vääristellä lakia eikä edistää 

vääryyttä.

4. Lautamiehen tulee toimia aina rehellisesti ja ymmärryksensä  

 sekä omantuntonsa mukaisesti.

5. Lautamiehen tulee olla oikeudenmukainen.

6. Lautamiehen tulee olla lahjomaton.

7. Lautamiehen tulee olla riippumaton ja hänen on huomioitava 

 esteellisyytensä.

8. Lautamiehen on aina pysyttävä totuudessa, hän ei saa 

 vääristellä lakia eikä edistää vääryyttä.

9. Lautamiehen tulee toimia tasapuolisesti muistaen, että kaikki 

 kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

10. Lautamiehen tulee kohdella kunnioittavasti kaikkia 

 oikeusprosessiin osallistuvia.

11. Lautamiestä sitoo salassapitovelvollisuus.

12.Lautamiehen tulee toimia tehtävässään arvokkaasti  

muistaen, että hän edustaa osaltaan suomalaista oikeuslaitosta.