Tervetuloa kotisivuilleni

Voimaa aloitteesta

19. kesä, 2018

METRO JA ESPOON SAIRAALA

Vastaus kuntalaisaloitteeseenOlette tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa ehdotatte, että Länsimetro ja Espoon sairaala -hankkeiden osalta rahojen käytössä ollaan avoimia ja kerrotaan avoimesti veromaksajille mihin nämä rahat on käytetty neljännesvuosittain. Julkisuusperiaatetta noudattaen.

Länsimetrohanketta toteuttaa Länsimetro Oy ja Espoon sairaala hanketta puolestaan Espoon sairaala Oy, joiden toiminnassa ei noudateta Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, vaan osakeyhtiöiden asioiden julkisuus määräytyy osakeyhtiölain mukaan. Yhtiön hallitus päättää, mitä voidaan yhtiön etua vaarantamatta julkistaa.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on merkinnyt 15.5.2017 § 31 tiedoksi Selvityksen konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattamisesta julkisuuslain piiriin. Kuntaliitolta pyydetyssä selvityksessä todetaan, että ”Kunnan yhtiöt ovat osakeyhtiölain mukaisia itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Yhtiön hallussa olevat asiakirjat eivät ole julkisuuslain soveltamisalan piirissä ja tällöin yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja päättävät annetaanko ulkopuolisille tietoja yhtiön asiakirjoista. Tilinpäätösasiakirjat tulevat julkisiksi sen jälkeen kun ne on yhtiökokouksessa hyväksytty. Jos yhtiö on lähettänyt asiakirjat kunnalle, asiakirjat tulevat julkisuuslain soveltamisalan piiriin saapuessaan kuntaan.”

Valtuusto on myös 14.11.2016 § 195 merkinnyt tiedoksi vastauksen kahteen valtuustokysymykseen koskien kaupungin omistamien osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuutta. Päätöksessä on mm. todettu, että ” Konsernijohdon edustajat tai konserniohjaustiimi käyvät vuosittain tavoite- ja talousarviokeskustelut merkittävimpien yhteisöjen johdon kanssa. Tällöin määritellään tytäryhtiöille asetettavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Näistä asetetuista tavoitteista raportoidaan omistajalle konserniraporttiin, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja talousarvioon Espoon kaupungin päättämän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.”

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016394806-12

Valtuusto on lisäksi 12.12.2016 § 233 hyväksynyt Espoon kaupungin konserniohjeen. Selostustekstissä todetaan, että ”Espoon yhteisillä ohjeilla varmistetaan Espoo-tarinan ja omistajapolitiikan toteuttaminen, kaupungin ydintehtävien laadukas toteutus sekä
mahdollistetaan Espoo-konsernin rakenteen tehokkain mahdollinen kehittäminen. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu siten,
että omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti Espoo-konsernin kokonaisetu turvaten.”

Konserniohjeessa on määräyksiä mm. omistajan ennakkotiedon hankkimisesta ja tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta, talouden ja toiminnan suunnittelusta, rahoituksesta, konserniraportoinnista, viestinnästä ja julkisuusperiaatteista sekä hallitusten kokousten julkisesta päätöskoosteesta.

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016397755-9

Länsimetro Oy:tä koskevien takauspäätösten yhteydessä on myös annettu aina tyhjentävä selvitys hankkeesta ja sen taloudesta, kuten viimeksi valtuustossa 19.3.2018 §:t 27 ja 28 kohdalla. Asioissa on ollut kyse Länsimetron jatkeen tarkennetun hankesuunnitelman hyväksymisestä sekä takausvaltuuden nostamisesta.

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018438370-4 sekä

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018438370-5


Yhtiöiden edustajat ovat myös pyydettäessä usein käyneet kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa antamassa katsauksia yhtiöiden ja hankkeiden tilanteesta sekä taloudesta.

Kaupungin yhtiöiden ja hankkeiden seurantaa voidaan edellä kerrotun perusteella pitää riittävänä, eikä aloite anna tällä kertaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.


Ystävällisin terveisinJukka Mäkelä

Kaupunginjohtaja

Vaihde 09 81621

jukka.makela@espoo.fi

Kuntalaisaloite

Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista

Kuntalaisaloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään järeämmin kuin epäviralliset palautteet.

 

 

KUNTALAISALOITE 

VESIMITTAREIDEN KÄYTTÖ ESPOON ASUNNOT OY:n ASUNNOISSA

Espoon Kaupungin omistamassa Espoon Asunnot Oy:ssa on lopetettu tuhansien vesimittareiden luenta kokonaan. Samanaikaisesti asennetaan lain velvoitteena uusia vesimittareita uusiin sekä peruskorvattaviin huoneistoihin. Espoon Asuntojen ilmoittama vesimittarin hinta 700 euroa/kpl x 407 asuntoa x vesimittaria tekee yhteensä noin 284 900 euroa vuodessa.

Vesimittaus on päätetty asuinneliöperusteiseksi,

Kaikki ymmärtävät, että asuinneliöt eivät kuluta vettä, vaan ihmiset.

Vesimittareiden poistolla kerätään ylimääräistä rahaa.

Asukkaille on vuonna 2017 luvattu, että huoneistokohtaiset vesimittarit tulee käyttöön.

Asiaa on käsitelty mm. Espoon Valtuustossa, valtuusto velvoitti, että vesimittarit tulee ottaa käyttöön. Nyt asukkaat odottavat, milloin nämä huoneistokohtaiset vesimittarit tulee käyttöön.

Aloite perustuu piirin 2.3 vesimittarilausuntoon

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen piirin 2.3 lausunto vesimittareista 11.9.2017

Vaadimme, että vesimittariluenta otetaan käyttöön piirin niissä kiinteistöissä, joissa on huoneistokohtaiset vesimittarit ja joiden asukasedustajat ovat mittariluentaa tässä lausunnossa edellyttäneet. Vaadimme, että kaikki vesimittarit otetaan käyttöön yhdenvertaisesti etäluettavien mittarien kanssa.

Mielestäni Espoon kaupunginhallituksen tulee kutsua Espoon Asuntojen yhtiökokous koolle ja käyttää 100 %:n osakkeen omistajana määräysvaltaa.

Jos EA:n hallitus ei muuta päätöstään tässä asiassa, tulee yhtiökokouksen vaihtaa hallitus.

Espoo 14.11.2017

Kari Karjalainen

____________________________________________________________________________________

Aloitteenne on kirjattu asianumerolle 25/10.03.01/2017 ja välitetty Kaupunkitekniikan keskukseen

Lähettäjä

Kari Karjalainen

 

Saaja

Espoon kaupunki

 

Kuntalaisaloite

 

Espoonlahti

Kipparinmäki

Kipparinaukio, puistikko kirkkoa vastapäätä, liikennevalojen läheisyydessä.

Nyt kipparinaukiolla olevat vanhan laatat ovat todella huonossa kunnossa, haljenneet.

Ihmiset pahimmassa kompuroivat kävellessään, johtuen laattojen huonosta kunnosta ja halkeamisista, nämä pitäisi korjata pikaisesti.

 

Muuta

Puisto on kurjassa kunnossa muutenkin, en viitsinyt ottaa valokuvia, mutta alue on epäsiistissä kunnossa.

 

Espoo 31.12.2016

 

Kari Karjalaien

Ruorimiehenkatu 1 C 33

02320 Espoo

 

 

 

 

Aloitteenne on kirjattu asianumerolle  5176/00.04.02.00/2016 ja lähetetty eteenpäin teknisen

ja ympäristötoimen toimialalle

 

KUNTALAISALOITE

ESPOO

ESPOON ASUNNOT OY

Asiat:

Asukasvaalit

asukasjäsenten määrä hallituksessa

 

Vaalikokous

Vaaliviranomaisen on tehtävässään toimittava puolueettomasti

perustettavan vaalikokouksen jälkeen ja koko vaaliajan, kunnes vaalit ovat ohi.

Tämä on tehtävä selväksi kaikille vaalitoimikunnan jäsenille, että ei käydä kentällä tekemässä vaalityötä jonkun asetetun ehdokkaan puolesta, kuten nyt on tapahtunut.

 

Vaalitoimitus

Ehdokasvaalit voitaisiin käydä asukaskokouksissa virallisesti

Asukaskokous käsittelisi ehdokkaat ja suorittaisi tarvittaessa äänestyksen sekä tekisi siitä vaaliasiakirjan, joka suljettaisiin kirjekuoreen, vaaliasiakirjakuori toimitettaisiin ennalta määrättyyn paikkaan.

 

Asukasjäsenten määrä Espoon asunnot oy: n hallituksessa

Ehdotan, että asukasjäsenten määrä nostettaisiin kahdesta kolmeen jäseneen.

 

Espoossa 4.12.2016

 

Kari Karjalainen

Ruorimiehenkatu 1 C 33

02320 Espoo

 

 

 

 

Kuntalaisaloitteenne on vastaanotettu ja kirjattu asianumerolle 490/02.07.00/2015 ja lähetetty valmisteluun teknisen ja ympäristötoimen toimialalle.

sekä

Aloitteenne on kirjattu asianumerolle 509/07.03.00/2015  ja lähetetty eteenpäin konsernihallintoon

 

Espoon kaupunginhallitus, konsernijaosto 

Saaja

Espoon Kaupunki

KUNTALAISALOITE

ASIA
Espoon Asunnot Oy

Omistaja ei tiedä keitä vuokra-asunnoissa asuu.

Jatkuva julkinen viesti on ollut toistuvasti, että asukkaiden määrästä
ei kiinteistön omistajalla ole tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa.

Espoon Asuntojen asuntotoimenjohtaja Arja Kottari on todennut myös
Länsiväylä-lehdessä, etteivät he tiedä, keitä asunnoissa
todellisuudessa asuu. Tämä on huolestuttava tilanne.

Espoon kaupungin asuntopäällikkö Anne Savolainen on toistanut saman
asian, että kiinteistön omistajalla ole tarkkaa ja reaaliaikaista
tietoa asukkaiden määrästä.

On merkittävä turvallisuusriski, kun omistaja ei tiedä, keitä
asunnoissa asuu. Se ei kuitenkaan ole pätevä syy vesimittareiden
luennan lopettamiseen ja siirtymiseen neliöperusteiseen laskutukseen.

ALOITE
Laitetaan tämä Espoon Asunnot Oy:n VTK vuokralaisten tietokanta
kuntoon sekä  asukasrekisteri kontrolliin niin kuin muissakin
kiinteistössä on, jotta ihmiset kokisivat elinympäristön
turvalliseksi.


Espoo 20.01.2015

 

 

Kuntalaisaloitteenne on vastaanotettu ja kirjattu asianumerolle 393/10.03.02/2015 ja lähetetty teknisen ja ympäristötoimen toimialalle.

KUNTALAISALOITE 

VESIMITTAREIDEN KÄYTTÖ ESPOON ASUNNOT OY:n ASUNNOISSA

Espoon Kaupungin omistamassa Espoon Asunnot Oy:ssa on lopetettu tuhansien vesimittareiden luenta kokonaan tämän vuoden alusta. Samanaikaisesti asennetaan lain velvoitteena uusia vesimittareita uusiin sekä peruskorvattaviin huoneistoihin  noin 1200 kappaletta vuodessa . Espoon Asuntojen ilmoittama vesimittarin hinta 700 euroa/kpl x 1200 vesimittaria tekee yhteensä noin 840 000 euroa vuodessa.

Vesimittaus on päätetty asuinneliöperusteiseksi,

Kaikki ymmärtävät, että asuinneliöt eivät kuluta vettä, vaan ihmiset.

Vesimittareiden poistolla kerätään ylimääräistä rahaa.

Vesilaskutus Espoon Asunnoilla oli vuonna 2013 kokonaisuudessaan 4 473 529 €.

Rahaa kerätään tänä vuonna 2015 ainakin  5 087 732

 

Aloite

Otetaan käyttökelpoiset sekä täysin uudet vesimittari käyttöön ja jos näin ei voida tehdä, niin henkilöluvun mukainen laskutus, esim. 15-18 € euroa kuukaudessa, niin kuin muuallakin tehdään.

 

Mielestäni Espoon kaupunginhallituksen tulee kutsua Espoon Asuntojen yhtiökokous koolle ja käyttää 100 %:n osakkeen omistajana määräysvaltaa.

Jos EA:n hallitus ei muuta päätöstään tässä asiassa, tulee yhtiökokouksen vaihtaa hallitus.

 

Espoo 20.01.2015

 

Aloitteenne on kirjattu asianumerolle 4489/10.03.02/2014  ja lähetetty eteenpäin tekniseen keskukseen.

KUNTALAISALOITE

Veden mittaus Espoon Asunnot Oy,ssä

VESIMITTARIT ESPOON ASUNNOT OY ASUNTOIHIN

nykyisin mm.

Ratkaisuna voisi olla vesimittarit jotka toimivat  langattomina ja toteuttavissa täysin ilman sähkö- ja kaapelointiasennuksia. Tämä helpottaa järjestelmän asennusta ja käyttöönottoa sekä tuo taloyhtiöille säästöjä jo asennusvaiheessa. Kuhunkin huoneistoon tarvitaan vain kaksi osaa, lämmin- ja kylmävesimittari. Kulutustiedot voidaan tarvittaessa välittää internetin kautta esimerkiksi isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle, joka hoitaa laskutuksen asukkailta. . vesimittareilla varustetuissa asunnoissa vedenkulutus on selvästi vähäisempää kuin asunnoissa, --joissa huoneistokohtaisia mittareita ei käytetä. Lämpimän veden kulutuksen väheneminen vaikuttaa suoraan myös kaukolämpölaskun pienenemiseen. On ekologista ja ajan hengen mukaista kannustaa asukkaita järkevään ja säästävään veden- jaenergiankäyttöön, tämä istuu hyvin Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan Kestävästä kehityksestä. Suurena toimijana Espoon Asunnot Oy pystyy kilpailuttamaan vesimittarien hankintahinnat järkevälle tasolle.

Espoon Asunnot Oy:n tulee panostaa siihen, että jatkossa mittarit ja asennukset saadaan kohtuullisin kustannuksin. Tämä on kaikkien osapuolten etu.

Espoossa 24.10.2014

Kulttuuritila Suur-Espoonlahteen!

Espoonlahden puolesta

Espoonlahti on yli 56 000 asukkaan alue, Alueella ei ole kulttuurikäyttöä varten rakennettuja tiloja lukuun ottamatta lähikirjastoja ja pieniä opetus- ja kokoontumistiloja. Alueen harrastajaryhmät kuten Espoonlahden teatteri ja Hyökyvuoren lapsiteatteri toimivatkin paljolti toisilla suur- alueilla, joissa on esiintymistiloja.

Espoonlahteen tarvittaisiinkin taiteen ja kulttuurin harrastus- ja esitystilat. Tämä olisi myös kulttuuritoimen tavoitteiden mukaista. Kulttuuritoimen tavoitteena on, että jokaisessa aluekeskuksessa asukkailla, etenkin lapsilla ja nuorille sekä iäkkäällä väestöllä, on omalla alueellaan mahdollisuus omaehtoiseen taiteen harrastamiseen ja opiskeluun, sekä virkistäytymiseen.

Kerätyille verorahoille vastiketta!

 

 

 

 

Saaja

Espoon Kaupunki

Kuntalaisaloite

Esitän moottoripyörille ja mopoille pysäköintipaikka Ruorimiehenkadun alkupäähän, kadun loppupäässä nyt oleva  MP- mopo parkkipaikka on usein täysi ja kovin varattu.

Espoonlahti

20.07.2014

 

 

 

Saaja

Espoon Kaupunki

KUNTALAISALOITE

Aloitteenne on kirjattu asianumerolle 2462/622/2010 ja lähetetty Teknisen- ja ympäristötoimen toimialalle.

Paikka, Espoonlahti

Kipparinmäki, Kipparinpuisto, liikennevalojen vieressä Espoonlahden kirkkoa vastapäätä.

Ongelma:

Puistikko on epäsiistissä kunnossa, pusikoitunut, laatoitukset ovat nousseet ylös ja ovat osin rikki. Yleisilme on surkea ja ympäristö on epäsiisti.

Puiston pusikossa ruokitaan eläimiä ja lintuja.

Aloite

Laatoitus pitää korjata tai uusia kokonaan.

Havupuut ja pensaikot pitää uusia tai siistiä.

Kirsikkapuut voisi säästää.

Kun asuinympäristö on muuttunut viihtyisämmäksi, pitäisi tämä puisto ehostaa ajanmukaiseksi kaupunkilaisten käyttöön.

Espoo 8.9.2013

Kari KARJALAINEN

Herastuomari

 

 

 

 

KUNTALAISALOITE

Yleistä

Talous vaatii nyt tarkkaa seurantaa ja ohjausta.

Lisääntyneet taantumapelot painavat osakemarkkinoita.

Osakemarkkinoiden hermostuneisuus tulee todennäköisesti vielä jatkumaan, kunnes taloudesta

aletaan saada selvästi parempia uutisia.

Talouden kasvu on hidastumassa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Yritysten tämän vuoden tulosennusteita on tuotu selvästi alas. 

Miten käy Espoon kaupungin omistamien osake- ja korkosijoitussalkkujen arvolle ja tuotolle?

Kun menot kasvavat ja tulot alenevat ollaan pahassa pulassa.

Aloite

Ehdotan, että kerrottaisiin julkisesti miten on käynyt Espoon Kaupungin omistamien osake- ja korkosijoitussalkkujen arvolle ja tuotolle?

Kerrottaisiin neljä kertaa vuodessa, esim. Paikallis- lehdissä. Länsi Väylä, Vartti lehti.

Nämä sijoitusrahat ovat Espoon Kaupungin asukkaiden rahoja.

Espoon sijoitussalkkuja on tarkkailtava.

05.11.2008

 

 

 

KUNTALAISALOITE

Siirtolapuutarha - aloite

Ehdotan, että Espooseen perustettaisiin seitsemälle suuralueelle omat siirtolapuutarha -alueet

Perustelut

Näille puutarhoille olisi kysyntää Espoossa, tontit voisivat olla vuokratontteja ja vuokraajat voisivat tietyillä ehdoilla rakentaa itse oman mökin. Tarkoituksena olisi, ettei alueista tule kalliita luksus paikkoja vaan tavallisten kaupunkilaisten varoille sopivia.

Hallinnon ja Hallinnan käytännön asioissa voisi hoitaa paikallinen esim. kyläyhteisö tai yhdistys.

Tontit voitaisiin jakaa arpomalla niin kuin naapuri kaupungeissakin tehdään.

Näistä puutarhoista voitaisiin luoda ihmisille kesäisten unelmien paratiisi.

Näissä siirtolapuutarhoissa voisivat käydä esim. lähialueen lastentarhat kyläilemässä ja tutustumassa kasveihin ja istutuksiin, tietenkin ohjauksessa.

11.07.2009

 

 

 

 

Espoon Kaupunki

KUNTALAISALOITE

Asumisen kalleus heikentää Espoon talouskasvua

Espoossa asuntojen hinnat ja vuokrat on jätetty lähes täysin markkinoiden päätettäväksi. Tästä ovat kärsineet vähempiosaiset, ensiasunnon ostajat, lapsiperheet, kuin myös espoolaisia työllistävät yritykset.
 
Asumisen kalleus on heikentänyt merkittävästi seudun elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja talouskasvua
 
Kuntalaisaloitteeni on
 
Uutena ajatuksena voisi olla, että Espoon Kaupungin työntekijät voisivat lunastaa työsuhdeasunnon työvuosilla omaksi tai osaomistukseen, näin turvattaisiin työpaikkojen haluttavuus ja sitoutuminen Espoossa asumiseen.

Haluan, että tätä ajatusta käsiteltäisiin poliittisissa ryhmissä ja Espoon kaupungin virkamiesjohdossa

Tämä ehdotus vaatii tietenkin poliittisia päätöksiä.

Aloite tehty 17.3.2007

 

 

 

 

Kuntalaisaloite

Saaja Espoon Kaupunki

Espoon merenpohjan lämpövarastot hyötykäyttöön

Teen kuntalaisaloitteen merenlämmön lämpövarojen hyödyntämisestä Espoossa.

Tekniikka tähän lämmön talteenottoon on jo olemassa.

On syntynyt idea koaksiaaliputkesta, jossa lämpöenergiaa keräävä alkoholineste kulkee putken ulkoisessa kennorakenteessa runkoverkkoon, josta se välittyy talojen lämpöpumpuille. Lämpöpumpuilta neste palautuu putken keskiosaa pitkin keräysputken päähän ja sieltä jälleen kennorakenteeseen keräämään uutta lämpöä. Putkesta tekee erikoisen sen kennorakenteen laaja keräyspinta-ala, jonka ansiosta lämpöä voidaan kerätä tavallista tehokkaammin.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksissa koaksiaaliputki sai erinomaiset arvostelut.

Tekniikkaa käytetään jo Vaasassa, asuntomessualueella.

Lämmön keräys kokonaiselle asuinalueelle hoidetaan nyt ensi kertaa keskitetysti matalaenergiaverkon avulla. Kesäaikaan matalaenergiaverkkoa voi käyttää myös talon viilennykseen. Matalaenergiaverkoston lämmönlähteeksi soveltuu sedimentin lisäksi maa, vesistö ja kalliolämpö sekä kaukolämmön paluuvesi, joista esimerkkejä on. Verkon rakennuttajana ja ylläpitäjänä toimii Vaasan Ekolämpö Oy, joka perustettiin Vaasan kaupungin aloitteesta.  Esimerkiksi omakotitalon liittymishinta Vaasassa oli matalaenergiaverkkoon 1500 € +alv. Käyttöoikeusmaksu on 2,50 € +alv lämmitettävältä neliömetriltä vuodessa. Maksu on kiinteä, eikä energian käyttöä mitata.

Espoolla on paljon merenrantaa, täälläkin tätä tekniikkaa voitaisiin käyttää talojen lämmitykseen ranta-alueilla.

Espoo 2008-09-07

 

 

 

26.2.2002

Kuntalaisaloite

Espoon kaupunginjohtajan valitsemisesta vapailla vaaleilla.

Espoon Kaupungin hallitus antoi kokouksessaan 3 sivuisen kirjelmän asiasta, tämä kirjelmä löytyy omasta arkistostani.

____________________________________________________________________________________